Cập nhật Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN