Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Văn Bính từ ngày 01/10/2020, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN