Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN