Báo cáo tài chính quý, Quan hệ cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Báo cáo tài chính quý


Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Quý Bán Niên năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2017

Công Bố Thông Tin Trên Cổng Thông Tin Điện Tử Của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Báo Cáo Tài Chính 6 tháng năm 2016 đã soát xét 

Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2016

 Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính quý 2/2010 

Báo cáo tài chính quý I/2010: (Cập nhật ngày 03/06/2010)


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN